โครงการศึกษาสภาพทางสมุทรศาสตร์และอุทกศาสตร์บริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยเฉพาะบริเวณปากน้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม