การผลิตหนอนเจาะสมอฝ้ายเพื่อใช้ทดสอบประสิทธิภาพของสารกำจัดแมลง

  • บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2555 (2554-2555)

  • inนางสาวแสงแข น้าวานิช

  • inนางสาวแสงแข น้าวานิช

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์