แนวทางทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)