การผลิตอาหารสัตว์และการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์

  • บริษัท เอเชีย พลัส ฟิค มิลล์ จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2555

  • inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

  • inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี