การเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงแสงและการเป็นโฟโตโวลตาอิกของอนุภาคควอนตัมแบบจุดของแมงกานีสเทลลูไรด์ที่เจือด้วยโบรอนเพื่อใช้เป็นสารรับไวแสงช่วงกว้างบนโฟโตอิเล็กโทรดของโครงสร้างนาโนซิงก์ออกไซด์และไทเทเนียมไดออกไซด์ในเซลล์แสงอาทิตย์

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์, exKhanittha Arthayakul, exBussayanee Teekwang, exKRITSADA HONGSITH, exSupab Choopun, "MnTe semiconductor-sensitized boron-doped TiO2 and ZnO photoelectrodes for solar cell applications", Journal of Colloid and Interface Science, ปีที่ 405, ฉบับที่ -, กันยายน 2013, หน้า 78-84