ผลของการใช้สารเคลือบกรดฟูมาริคในการลดจำนวนเชื้อจุลินทรีย์บนกะหล่ำดอกตัดแต่งพร้อมบริโภค

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรลดา จอมเมือง, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพทางจุลชีววิทยาของกะหล่าดอกตัดแต่งที่จุ่มในสารละลายกรดฟูมาริก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 441-444
Publish Year National Conference 2
2014 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรลดา จอมเมือง, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพทางจุลชีววิทยาของกะหล่ำดอกตัดแต่งที่จุ่มในสารละลายกรดฟูมาริก", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรลดา จอมเมือง, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้สารเคลือบกรดฟูมาริกต่อการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในกะหล่ำดอกตัดแต่งพร้อมบริโภค", งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11 , 22 - 23 สิงหาคม 2013, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย