สามัญทัศน์และอัตลักษณ์ของ “ความเป็นไทย” ในวาทกรรมของหนังสือคู่มือนำเที่ยวภาษาฝรั่งเศส : มโนทัศน์แห่งความจริงหรือมายาคติ

Publish Year National Conference 4
2015 inดร.ทิสวัส ธำรงสานต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สามัญทัศน์และอัตลักษณ์ “ความเป็นภาคใต้” ของประเทศไทยในหนังสือคู่มือนำเที่ยวภาษาฝรั่งเศส", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2558 , 24 เมษายน 2015, ปทุมธานี ประเทศไทย
2015 inดร.ทิสวัส ธำรงสานต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อัตลักษณ์ของ “กรุงเทพมหานคร” ผ่านมุมมองของความเป็นอื่น", การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 , 3 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.ทิสวัส ธำรงสานต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วาทกรรม "ความเป็นไทย" ในหนังสือคู่มือนำเที่ยวภาษาฝรั่งเศส", การประชุมวิชาการระดับชาติ "ภาษาและวัฒนธรรม 2558" เรื่อง "อำนาจไร้พรมแดน : ภาษา วัฒนธรรม และอำนาจของการสื่อสารในชีวิตประจำวัน" , 27 กรกฎาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.ทิสวัส ธำรงสานต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สามัญทัศน์และอัตลักษณ์ของ “ความเป็นไทย” ในวาทกรรมของหนังสือคู่มือนำเที่ยวภาษาฝรั่งเศส : มโนทัศน์แห่งความจริงหรือมายาคติ", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, 6 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย