ความหลากชนิดพันธุ์ของมอดแอมโบรเซียในสวนลิ้นจี่ อำเภออัมพวา