การเสริมไฟเตสในอาหารสัตว์น้ำ โครงการตรวจรับรองและทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSiti-Ariza Aripin, "Effects of Melatonin on Clarias Macrocephalus Female Broodstock Performance", International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) , ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 129-137
Publish Year International Conference 2
2016 exAtichai Sangrung, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhance Calcium and Phosphorus deposition in hybrid catfish (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) by phytase enzyme in diet.", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016), 16-18 June 2016 BITEC Bangna, Bangkok, Thailand. p 329-335. , 16 - 18 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exSrinoy Chumkam, exNatchanok Amornthewaphat and , inนางอรทัย จินตสถาพร, "ENHANCING ASIAN SEABASS (Lates calcarifer) GROWTH PERFORMANCE BY PHYTASE AND XYLANASE", WORLD AQUACULTURE 2015, 26 - 30 พฤษภาคม 2015, Jeju สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 2
2014 exนางสาวนริศรา สุรทิพย์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศรีน้อยชุ่มคำ, "ผลของน้ำมันหืนในอาหารปลานิล ต่อระบบภูมิคุ้มกันและการหืนในเนื้อปลา", รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 52 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. , 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายเจษฎา ธีรศรัณยานนท์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ.ศรีน้อย ชุ่มคำ, "การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ในระบบทางเดินอาหารของปลากะพงขาว ( Lates calcarifer )", รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 52 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. , 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย