โครงการจัดทำข้อมูลธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในอาเซียนเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในประเทศไทย