การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากเปลือก เนื้อ และเม็ดแก้วมังกรพันธุ์สีแดงต่อเซลล์มะเร็งลำไส้ Caco-2

  • สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556 (2555-2556)

  • inนางสาวชุษณา เมฆโหรา

  • inนางสาวชุษณา เมฆโหรา

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี