ประสิทธิภาพของสารกำจัดแมลงในการควบคุมเพลี้ยไฟในแปลงปลูกถั่วลิสง