ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจำนวนของลุ่มน้ำย่อยในแบบจำลอง semi-distributed ต่อความถูกต้องในการประเมินปริมาณน้ำท่า

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนาย สุทธิเชษฐ์ ช่วยสุข, "Improving runoff estimates by increasing catchment subdivision complexity and resolution of rainfall data in the Upper Ping River Basin, Thailand", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 127-143
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุทธิเชษฐ์ ช่วยสุข, "Influence of Rainfall Data Resolution and Catchment Subdivision onRunoff Modelling", The General Assemble 2016 of the European Geosciences Union (EGU General Assembly 2016), 17 - 22 เมษายน 2016, เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
Publish Year National Conference 1
2015 exนายสุทธิเชษฐ์ ช่วยสุข, inดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากเรดาร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจำลองปริมาณน้ำท่า", การประชมุวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้ง 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย