โครงการการเสริมลูทีนในอาหารไก่ไข่เพื่อการผลิตไข่ไก่เสริมลูทีน

Publish Year National Journal 3
2019 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "การใช้สารสีจากธรรมชาติในอาหารสัตว์ปีก", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 64, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กันยายน 2019, หน้า 1-11
2015 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, exนางสาวปรียานุช มีศรี, "ผลของระยะเวลาการเก็บต่อคุณภาพไข่ไก่ลูทีน", Thai Journal of Animal Science, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 125-131
2015 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพไข่", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 60, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2015, หน้า 1-8
Publish Year International Conference 2
2015 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, exSupat Duangdee, "A Study on Some Production Traits and Egg Quality Characteristics of Lutein Eggs", The 2nd International Symposium on Agricultural Technology, 1 กรกฎาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, exP. Meserri, "Effects of Storage Time on External and Internal Characteristics of Lutein Eggs", The 5th international conference on substainable animal agriculture for developing countries, 27 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน 2015, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, exปรียานุช มีศรี, "ผลของระยะเวลาการเก็บต่อคุณภาพไข่ของไข่ไก่ลูทีน", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 10 มิถุนายน 2015, สงขลา ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2015 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "อาหารเสริมลูทีนสำหรับไก่ไข่", Kasetsart University, 2015