ความสัมพันธ์ระหว่างระดับคะแนนการกำกับดูแลกิจการกับคุณภาพกำไร : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Publish Year International Conference 2
2014 inดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์, inนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพันธิภา ศรีนามเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอุษา วงศ์สอนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Empirical Analysis of the Relations between Corporate Governance and Earnings Quality: Base on the Thai Institute of Directors Association (IOD) Scoring", Management, Knowledge and Learning International Conference (MakeLearn ๒๐๑๓) , 25 - 27 มิถุนายน 2014, สาธารณรัฐสโลวีเนีย
2013 inดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์, inนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพันธิภา ศรีนามเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอุษา วงศ์สอนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Relationship Between Corporate Governance and Earnings Quality: A Case Study of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand (SET)", International Conference MakeLearn 2013: Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation , 19 - 21 มิถุนายน 2013, Zadar สาธารณรัฐโครเอเชีย