การจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม