การศึกษากระบวนการต้านมะเร็งของเพปไทด์ที่มีโครงสร้างแบบเกาะกลุ่ม