การศึกษาเทคนิควิเคราะห์ข้อมูลภาพรับรู้ระยะไกลเพื่อตรวจหารอยต่อนิเวศป่า

Publish Year National Journal 2
2015 inดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคนิคบางประการในการใช้ RS, GPS และ GIS ในงานสำรวจทรัพยากรป่าไม้", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 9, ฉบับที่ 17, ตุลาคม 2015 - มีนาคม 2016
2014 inดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปฐมพงศ์ บุญเดช, "การประยุกต์เทคนิคการรับรู้จากระยะไกลเพื่อหาพื้นที่รอยต่อระหว่างป่าในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง", วารารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014