ความหลากหลายและลักษณะทางสรีรวิทยาของยีสต์ที่แยกจากป่าพรุ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง) จังหวัดนราธิวาส