การผลิตลิพิดจากกลีเซอรอลโดยโอลิเอจินัสยีสต์ เพื่อใช้สำหรับการผลิตไบโอดีเซล

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exPirapan Polburee, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exTakao Ohashi, exKazuhito Fujiyama, "Screening and characterization of oleaginous yeasts for lipid production from curde glycerol", JSPS-NRCT Joint Symposium and Young Scientist Seminar: Next-Generation Bioproduction Platform Leveraging Subtropical Microbial Bioresources, 3 สิงหาคม 2013, ญี่ปุ่น