การผลิตลิพิดจากกลีเซอรอลโดยโอลิเอจินัสยีสต์ เพื่อใช้สำหรับการผลิตไบโอดีเซล

Publish Year International Journal 2
2022 exRasool Kamal, exQitian Huang, ex Qian Wang, exXue Y, exJingyi Song, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exZongbao K. Zhao, "Co-utilization of amino acid-rich wastes and glycerol for microbial lipid production", Biofuels, Bioproducts and Biorefining , ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 142-154
2021 exRasool Kamal, exQitian Huang, exQiang Li , exYadong Chu, exXue Yu, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exSong Xue, exZongbao K. Zha, "Conversion of Arthrospira platensis biomass into microbial lipids by the oleaginous yeast Cryptococcus curvatus", ACS Sustainable Chemistry and Engineering, ปีที่ 9, ฉบับที่ 33, สิงหาคม 2021, หน้า 11011-11021
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exPirapan Polburee, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exTakao Ohashi, exKazuhito Fujiyama, "Screening and characterization of oleaginous yeasts for lipid production from curde glycerol", JSPS-NRCT Joint Symposium and Young Scientist Seminar: Next-Generation Bioproduction Platform Leveraging Subtropical Microbial Bioresources, 3 สิงหาคม 2013, ญี่ปุ่น