งานศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝั่ง ทรัพยากรสัตว์น้ำ การตกตะกอน การขึ้นลงของน้ำ การเปิดปิดปากระวะ ที่มีผลกระทบจากการพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลา