การแจกแจงแบบผสมสำหรับการแจกแจงไวบุลล์

Publish Year International Journal 1
2013 exWasinrat, S., inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, exZeephongsekul, P., exThongtheeraparp, A., "A mixture of weibull hazard rate with a power variance function frailty", Journal of Applied Sciences, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 103-110