การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค: การใช้มาตรวัดบอกปริมาณและความชอบ