การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Publish Year International Conference 1
2013 inนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์, "Information System Design in Information Technology Project", International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference , Munich , 23 - 26 มิถุนายน 2013, Munich สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Publish Year National Conference 1
2015 inนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ข้อมูลและการคาดการณ์แบบจำลองของโครงงานในรายวิชาปัญหาพิเศษ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 7 : 30-31 มีนาคม 2558, 30 - 31 มีนาคม 2015, เมือง นครปฐม ประเทศไทย