ความผันแปรของเสียงร้องและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของปาดสกุล Polypedates ในประเทศไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ประชากร

  • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556 (2555-2558)

  • inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์

  • inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 1
2013 exนายอรรถพล รุจิราวรรณ, exBryan L. Stuart, inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, "A new tree frog in the genus Polypedates (Anura: Rhacophoridae) from southern Thailand", Zootaxa, ปีที่ 3702, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2013, หน้า 545-565
Publish Year International Conference 2
2013 inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, exอรรถพล รุจิราวรรณ, exDAVID S. MCLEOD, "A re-evaluation of the taxonomic status of the foam-nest treefrogs, Chiromantis in Thailand based on morphological, molecular and bioacustic evidence", 17th European Congress of Herpetology, 22 - 27 สิงหาคม 2013, Vesprem สาธารณรัฐฮังการี
2013 exอรรถพล รุจิราวรรณ, inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, "Morphology and advertisement call variation in the common tree frog Polypedates leucomystax complex in Thailand", 17th European Congress of Herpetology, 22 - 27 สิงหาคม 2013, Vesprem สาธารณรัฐฮังการี
Publish Year National Conference 1
2013 exนายอรรถพล รุจิราวรรณ, exBryan L. Stuart, inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, "Morphometric, Bioacoustic and Molecular Differentiation of the Common Tree Frog Polypedates leucomystax Species Complex in Thailand", Thailand Wildlife Seminar 34th, 19 - 20 ธันวาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย