การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์คิเนแมติกส์ของนิสิตวิชาเอกพลศึกษาและกีฬา ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน