ความปรวนแปรของลักษณะภายนอกในปลาซิวใบไผ่ (Devario regina) จากแหล่งน้ำ 5 แห่งของประเทศไทย