การศึกษาความต้องการการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเกษตรและชุมชน ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  • ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556 (2555-2556)

  • inดร.ณัฐชนา พวงทอง, อาจารย์

  • inดร.ณัฐชนา พวงทอง, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์