ปัจจัยที่กำหนดอาชญากรรมในประเทศไทย: การวิเคราะห์ข้อมูลพาแนล

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Determinants of the Weighted Crime Rate in Thailand", Journal of Economics, Business and Management (JOEBM), ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 161-165
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Determinants of the Weighted Crime Rate in Thailand", The 2015 5th International Conference on Economics, Trade and Development (ICETD 2015), 8 - 9 มีนาคม 2015, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2014 inดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่กำหนดอาชญากรรมในประเทศไทย: การวิเคราะห์ข้อมูลพาแนล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย