การศึกษาการใช้ประโยชน์จากสารโพลีแซคาร์ไรด์จากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัจจีกลุ่ม Gracilaria sp. เพื่อผลิตฟิล์มที่รับประทานได้

Publish Year National Conference 1
2013 exWaode Nilda Arifiana Effendy, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exจักรภัทร เอ่งล่อง, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, "การผลิตแผ่นฟิล์มที่รับประทานได้จากสาหร่ายขนาดใหญ่ Gracilaria fisheri", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 6 (The 6th National Conference on Algae and Plankton(NCAP 2013), 28-30 March 2013, Chiang Mai, Thailand), 28 - 30 มีนาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย