การศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ำท่วม-ดินถล่มในพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับกำหนดเกณฑ์และวิธีการเตือนภัย(ระยะที่ 3)

Publish Year International Conference 1
2021 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exShraddha Dhungana2, "Appropriate technology for landslide and debris flow mitigation in Thailand", 1st International Symposium on Construction Resources for Environmentally Sustainable Technologies, 9 - 11 มีนาคม 2021, Fukuoka ญี่ปุ่น