การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตชีวมวลจากหญ้าโตไวชนิดต่างๆ

Publish Year National Journal 4
2015 inนางสาวสุขุมาลย์ เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ, รองศาสตราจารย์, inนายนพ ตัณมุขยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, exจักรินทร์ ม่วงปั้น, exปิยะนุช คำแว่น, exอาทิตย์ พงษ์ทิพย์, exจุฑารัตน์ ช้างแก้วมณี, "ผลของการจัดการธาตุอาหารไนโตรเจนต่อการเติบโตและผลผลิตชีวมวลของหญ้าเนเปียร์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46(3), ฉบับที่ พิเศษ, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 29-32
2015 exอาทิตย์ พงษ์ทิพย์, inดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ, รองศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inนางสาวสุขุมาลย์ เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์, inนายนพ ตัณมุขยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจักรินทร์ ม่วงปั้น, exปิยะนุช คำแว่น, exจุฑารัตน์ ช้างแก้วมณี, "ผลของการจัดการรอบการเก็บเกี่ยวต่อการเติบโต และผลผลิตชีวมวลของหญ้าเนเปียร์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 33-36
2014 exนางสาวธัญญรัตน์ พุทธิมา, inดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ, รองศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inนางสาวสุขุมาลย์ เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์, "การเจริญเติบโต และองค์ประกอบทางชีวเคมีของน้ำยางพารา พันธ์ุ RRIM 600 ที่ปลูกในเขตพื้นที่ศักยภาพการผลิตแตกต่างกัน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 641-644
2014 inนางสาวสุขุมาลย์ เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์, exนายวิวัฒน์ สังวาลย์, inดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ, รองศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inนายนพ ตัณมุขยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายคมกฤช ธัญวชิรวิทย์, exนายประณต มณีอินทร์, exนายจักรินทร์ ม่วงปั้น, exนายอาทิตย์ พงษ์ทิพย์, exนางสาวจุฑารัตน์ ช้างแก้วมณี, "การเจริญเติบโต ผลิตภาพชีวมวล และปริมาณธาตุอาหารของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1ภายใต้ระดับไนโตรเจนและระยะตัดที่แตกต่างกัน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 593-596
Publish Year National Conference 1
2015 exนายประณต มณีอินทร์, inดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ, รองศาสตราจารย์, inนายนพ ตัณมุขยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุขุมาลย์ เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์, exนายจักรพงษ์ ไชยวงศ์, "ผลของระยะเวลาตัดหญ้าเนเปียร์ ต่อผลผลิต องค์ประกอบทางเคมีและผลิตภาพก๊าซชีวภาพ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย