โครงการศึกษา "สภาพเศรษฐกิจ สังคมและผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีต่อครัวเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ชลบุรี)"