โครงการศึกษาและตรวจสอบการเติมทรายชายหาดสมิหลา จ.สงขลา

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเติมทรายชายหาดเพื่อป้องกันชายฝั่งทะเล", วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2014 - กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 7-12
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Coastal monitoring through partnerships", The International Conference on Coastal Erosion (ICCE2015), 23 - 24 มีนาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2016 inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอภิศักดิ์ ทัศนี, exอริสรา บินดุส๊ะ, exพรรณิภา โสตถิพันธุ์, "การมีส่วนร่วมของเยาวชนสงขลาเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของชายหาด กรณีศึกษา: การกัดเซาะชายหาดช่วงมรสุม", วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, 28 - 30 มิถุนายน 2016, เมือง สงขลา ประเทศไทย