การพัฒนาเทคนิคแลมป์ในการตรวจโรคในพืชตระกลูแตง

Publish Year National Journal 1
2020 exธัญญาพร เหล่าคงถาวร, inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อ Zucchini Yellow Mosaic Virus (ZYMV) ด้วยเทคนิค Reverse Transcription-Loop Mediated Isothermal Amplification (RT-LAMP)", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 193-199
Publish Year National Conference 1
2015 exนางสาวธัญญาพร เหล่าคงถาวร, inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อไวรัส ZYMV ด้วยเทคนิค Reverse Transcription-Loop Mediated Isothermal Amplification (RT-LAMP)", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่12, 20 - 22 ตุลาคม 2015, เมือง เชียงราย ประเทศไทย