สะสมตะกั่วในข้าวโพดและชนิดแบคทีเรียที่พบในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนตะกั่วบริเวณบ้านคลิตี้ จ.กาญจนบุรี