การสกัดและวิเคราะห์น้ำตาลโลเลกุลเดี่ยวของเอ๊กตร้าเซลลูลาร์โพลีแซคคาร์ไรด์ จาก Rhizobium sp ด้วยเทคนิค Thin layer chromatography