การพัฒนาต้นแบบ Smart Meter สำหรับระบบ Advanced Metering Infrastructure (AMI)