การศึกษาทางทฤษฏีของอัลบูมินในเซรั่มมนุษย์ เพื่อการเป็นโปรตีนขนส่งในพลาสมาซึ่งเกี่ยวกับสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์

Publish Year International Journal 8
2014 exOraphan , inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.แมทธิว พอล กลีสัน, อาจารย์, "Elucidating the Origin of the Esterase Activity of Human Serum Albumin Using QM/MM Calculations.", J. Phys. Chem. B, ปีที่ 118, ฉบับที่ 41, ตุลาคม 2014, หน้า 11886-11894
2014 exNiran , exNapat, inดร.แมทธิว พอล กลีสัน, อาจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Insight into HIV-1 reverse transcriptase–aptamer interaction from molecular dynamics simulations.", Journal of Molecular Modeling, ปีที่ 20, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2014, หน้า 2380-2388
2014 exTuanjai , exJun , exWitcha , inดร.แมทธิว พอล กลีสัน, อาจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exSeiji , "Mechanistic insights into the catalytic reaction of plant allene oxidesynthase (pAOS) via QM and QM/MM calculations.", J. Mol. Graph. Modell., ปีที่ 52, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2014, หน้า 20-29
2014 exJ. , inดร.แมทธิว พอล กลีสัน, อาจารย์, exS. , exC. , "ZrCl4-promoted facile synthesis of indole derivatives.", RSC Advances, ปีที่ 4, ฉบับที่ 38, เมษายน 2014, หน้า 20048-20052
2013 exBoonyarattanakalin, S., exRuchirawat, S., inดร.แมทธิว พอล กลีสัน, อาจารย์, "Ring opening polymerization of mannosyl tricyclic orthoesters: Rationalising the stereo and regioselectivity of glycosidic bond formation using quantum chemical calculations", MedChemComm, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 265-268
2013 exNapat Songtawee, inดร.แมทธิว พอล กลีสัน, อาจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Computational study of EGFR inhibition: molecular dynamics studies on the active and inactive protein conformations.", J Mol Model., ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 497-509
2012 inดร.แมทธิว พอล กลีสัน, อาจารย์, exModi, S., ex Bender, A., exMarchese Robinson, R.L, exKirchmair, J., exPromkatkaew, M., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exGlen, R.C., "The Challenges Involved in Modeling Toxicity Data In Silico: A Review.", Current Pharmaceutical Design, ปีที่ 18, ฉบับที่ 9, มีนาคม 2012, หน้า 1266-1291
2012 exTuanjai Somboon, inดร.แมทธิว พอล กลีสัน, อาจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Insight into the reaction mechanism of cis.,cis-muconate lactonizing enzymes: a DFT QM/MM study.", J. Mol. Model., ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 525-531