การศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์ของหอยน้ำจืดบริเวณหนองหาร จังหวัดสกลนคร