การประเมินรูปแบบและคุณลักษณะของกองสนุ่นเพื่อบริหารจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในระบบนิเวศหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร

Publish Year International Conference 2
2014 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Satellite and GIS for Mapping and Monitoring Lake Island Changes in Nong Han Luang, Sakon Nakhon Province, Thailand", The 4th International Congress on Interdisciplinary Research and Development Theme: Interdisciplinary and ASEAN Community, 30 - 31 พฤษภาคม 2014, บางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวรัตติยาภรณ์ บุญทวีไพศาล, inนายยุทธนา แสงสุวรรณ, inนายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, "Fish Community in Littoral and Limnetic Zones of Nong Han lake, Sakon Nakhon Province, Thailand", 3rd International Fisheries Symposium (IFS 2013), 28 - 30 พฤศจิกายน 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุภาพร แหวะสอน, "การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมไทยโชตและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อแสดงแผนที่พื้นที่ชุ่มน้ำบางประเภทบริเวณหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย