ผลกระทบของแรงเครียดน้ำต่อลักษณะชีวภูมิอากาศวิทยาของต้นไม้และการจำลองแบบพืชพรรณเพื่อศึกษาบัญชีน้ำและคาร์บอน