การสร้างผู้ประเมินภายในการตรวจมาตรฐานอาหารปลอดภัยตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี