การพัฒนาต้นแบบชุดอุปกรณ์ควบคุมการรมยาธัญพืชด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Publish Year National Conference 1
2016 exพิชชาวัลย์ ศักด์ิสุพรรณ, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายภวินท์ ธัญภัทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดควบคุมการรมยาธัญพืชด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย