การใช้จุลินทรีย์เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำ คุณภาพดินในบ่เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) แบบหนาแน่น