ปัญหาและความต้องการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยด้านสังคมศาสตร์