การออกข้อสอบภาคความรู้ (Knowledge) การประเมินยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน