ศึกษาการต้านทานโรคและคุณภาพผลผลิตของเสาวรสที่คัดเลือกจากเทคนิค somaclonal variation ในแปลงปลูก