การศึกษาการทำอาหารหมักผสมเสร็จเพื่อใช้เป็นอาหารโคนม

Publish Year National Conference 1
2014 exอรรถวุฒิ ปลัดพรหม , inดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์, "ผลของอาหารผสมเสร็จหมักจากผลพลอยได้ของการผลิตนมถั่วเหลืองต่อการให้ผลผลิต องค์ประกอบ และต้นทุนการผลิตน้ำนมโค", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย