โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นสำหรับประเทศไทย